Het grondwater in nederland staat op de meeste plaatsen niet meer dan 1 a 2 meter onder maaiveld.
Dit houdt in dat als je iets wilt gaan bouwen, je al gauw natte voeten krijgt.
Om dit te voorkomen zal de bouwput bemalen moeten worden.
Hydrosoil kan u helpen bij het opstellen van een bemalingsadvies.

In het bemalingsadvies komen zaken aan de orde als:

- te bemalen debiet
- effecten op de omgeving
- kans van opbarsten van de bouwput
- inrichting van de bouwput
- vergunningseisen

Indien noodzakelijk kan Hydrosoil ook de melding of de vergunningsaanvraag bij het bevoegd gezag regelen.

.
Bemalingsadvies